مجلات پژوهشی مرکز آموزش بازرگانی

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی(رتبه علمی-پژوهشی)

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی(رتبه علمی-پژوهشی)

این فصلنامه با کمک به ایجاد ارتباط میان دانشگاه های اقتصادی کشور و سیاستگذاران اقتصادی از بهار 1379 موفق به اخذ درجه علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده است و کد ISSN فرانسه را در سال 1382 دریافت کرده است.
دیدگاه(نشریه تحلیلی کاربردی روزانه)

دیدگاه(نشریه تحلیلی کاربردی روزانه)

این نشریه نسبت به تهیه و انتشار دیدگاه ها، ایده ها، راهکار ها، پیشنهادها و توصیه های سیاسی مربوط به مسائل اقتصادی روز اقدام و حاصل آن را تحت عنوان "دیدگاه" به صورت روزانه خدمت تصمیم گیران ارشد و سیاست گذاران عالی اقتصادی کشور قرار می دهد.
 ماهنامه علمی و تخصصی لجستیک و زنجیره تامین

ماهنامه علمی و تخصصی لجستیک و زنجیره تامین

در راستای خدمت دهی مطلوب به دوستداران لجستیک و زنچیره تامین، گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از ابتدای سال 1391 اقدام به انتشار این نشریه به صورت الکترونیکی نموده است.
دوماهنامه بررسیهای بازرگانی(رتبه علمی-ترویجی)

دوماهنامه بررسیهای بازرگانی(رتبه علمی-ترویجی)

این نشریه با هدف انجام تحقیقات اقتصادی – بازرگانی و تغذیه فکری تصمیم گیران این بخش از سال 1365 شروع به کار نموده و از سال 1382 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رتبه علمی-ترویجی چاپ می شود.