اخبار

دوره های جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ برگزاری دوره های جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل
متن کامل...

Commercial and legal correspondence
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ برگزاری دوره:
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts

متن کامل...

دوره آشنایی با ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ برگزاری موفق دوره آشنایی با ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
متن کامل...

برگزاری موفق وبینار تجارت با افغانستان
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ وبینار تجارت با افغانستان برگزار شد.
متن کامل...