ساختار سازمانی

  • هیات امناء

مرجان فقیه نصیری

مرجان فقیه نصیری رئیس هیات امنا (رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق عضو هیات امنا

یونس الستی

یونس الستی عضو هیات امنا (معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت)

سید ضیا الدین شجاعی برهان

سید ضیا الدین شجاعی برهان عضو هیات امنا (معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت)

صادق نجفی

صادق نجفی مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه

  • هیات عامل

محمد عباسی

محمد عباسی رئیس هیات عامل

محمد منصوری

محمد منصوری نائب رئیس هیات عامل

سعید رهبری

سعید رهبری عضو هیات عامل

یوسف محمدی مقدم

یوسف محمدی مقدم عضو هیات عامل

  • مدیرعامل و معاونت‌ها

محمد عباسی

محمد عباسی رئیس هیات عامل و مدیر عامل

سعید رهبری

سعید رهبری سرپرست معاونت آموزش

مرتضی کارگر

مرتضی کارگر سرپرست معاونت مالی و اداری

مهدی هوشمند

مهدی هوشمند مشاور مدیرعامل

  • مدیریت‌ها

محمد صادق برزگر

محمد صادق برزگر مدیر شبکه نمایندگی‌ها