دوره های آموزشی

نام دوره
روش‌های نوین قیمت ‌گذاری در بازار
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری
اصول بازاریابی و فروش
تدوین طرح های بازاریابی و فروش (Marketing Plan)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .