دوره های آموزشی

نام دوره
نشست اوراسیا، پلی به سوی تجارت آزاد جهانی
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .