دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner1
Beginner1
Beginner2
Beginner2
Elementary1
Elementary1
Elementary2
Elementary3
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate4
Intermediate4
upper-intermediate1
upper-intermediate1(آنلاین)
Upper-Intermediate2(آنلاین)
Upper-Intermediate3(آنلاین)
Upper-Intermediate4
upper-intermediate5
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 1)
Effective Presentations
Business Correspondence in Practice
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .