دوره های آموزشی

نام دوره
دوره متوسط آموزش زبان ترکی استانبولی
دوره مقدماتی آموزش زبان ترکی استانبولی
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .