دوره های آموزشی

نام دوره
اینکوترمز2020
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
انبارداری و مهندسی انبار
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .