دوره های آموزشی

نام دوره
حسابداری انبار
برنامه ‏ریزی و کنترل موجودی ‏ها همراه با نرم افزار کاربردی QSB
برنامه ‏ریزی و کنترل پروژه MSP
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .