دوره های آموزشی

نام دوره
حسابداری مالیاتی (مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .