گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

  • گواهینامه

تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش بازرگانی و  مرکز ملی فرش ایران

تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش بازرگانی و مرکز ملی فرش ایران

عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران

عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران

گواهینامه تایید صلاحیت از طرف سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گواهینامه تایید صلاحیت از طرف سازمان برنامه و بودجه استان تهران

شل آلفا

شل آلفا

  • تقدیر نامه ها

گواهی تایید صلاحیت

گواهی تایید صلاحیت

مرکز علمی کاربردی برتر

مرکز علمی کاربردی برتر

 نمایشگاه بین المللی خدمات آموزشی

نمایشگاه بین المللی خدمات آموزشی

دومین نمایشگاه آموزش ایران

دومین نمایشگاه آموزش ایران

تقدیرنامه بنیاد مستضعفان

تقدیرنامه بنیاد مستضعفان

کنفرانس آموزش مهندسی

کنفرانس آموزش مهندسی

دوره صادراتی مبلمان منزل و اداری

دوره صادراتی مبلمان منزل و اداری

جشنواره روابط عمومی

جشنواره روابط عمومی

اولین نمایشگاه آموزش ایران

اولین نمایشگاه آموزش ایران

هجدهمین نمایشگاه جشن فرش دستباف

هجدهمین نمایشگاه جشن فرش دستباف

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

سومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

سومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

نمایشگاه کنفرانس آموزش بین المللی

نمایشگاه کنفرانس آموزش بین المللی

اولین نمایشگاه صادرات خدمات

اولین نمایشگاه صادرات خدمات

موسسه خیریه محک

موسسه خیریه محک

نمایشگاه دومین همایش مدیران آموزش

نمایشگاه دومین همایش مدیران آموزش

دومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

دومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ارتباط فراگیر و روشهای مدرن فروش

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ارتباط فراگیر و روشهای مدرن فروش

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 2

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 2

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 3

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 3

اولین جشنواره آموزش ایران

اولین جشنواره آموزش ایران

  • تندیس ها

اجرای دوره حقوق تجارت

اجرای دوره حقوق تجارت

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 1

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 1

تندیس نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت بازرگانی

تندیس نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت بازرگانی

اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

کنفرانس بین المللی بازاریابی تخصصی بیمه

کنفرانس بین المللی بازاریابی تخصصی بیمه

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

اولین سمینار بین المللی بازایابی خدمات و روش مدرن فروش

اولین سمینار بین المللی بازایابی خدمات و روش مدرن فروش

نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات

نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات

  • مجوز ها

 نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارزیابی دوره های بلند مدت

نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارزیابی دوره های بلند مدت